Deze Privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op [5 .7.2018]. Laatste beoordeling op [20 .3.2022].

Privacyverklaring

Popit Ltd (“Popit”) verzamelt persoonsgegevens die betrekking hebben op de gebruikers van de Dienst van Popit. De Website (popit.io), Popit Connect, Popit Sense en Popit App worden in deze privacyverklaring de Dienst (de “Dienst”) genoemd. Popit fungeert als de beheerder van persoonsgegevens die gebruikers van de Dienst verstrekken wanneer zij de Dienst gebruiken of op een andere manier of gegevens die automatisch worden verzameld in combinatie met het gebruik van de Dienst. In deze Verklaring betekent de term “persoonsgegevens” informatie met betrekking tot een specifieke of een identificeerbare persoon (bijv. een natuurlijk persoon).

De bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens is van het grootste belang voor Popit. Popit zet zich in om te voldoen aan de vereisten die de verordening voor gegevensbescherming Popit opleggen in de verwerking van uw persoonsgegevens. De middelen en doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens worden verder gespecificeerd in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. U kunt de actuele versie van deze privacyverklaring op elk moment vinden op Popit Dienst.

1. Waarom verwerkt Popit persoonsgegevens?

Popit verzamelt en verwerkt bepaalde persoonlijke gegevens over u om

 • Het u mogelijk te maken de Dienst te gebruiken: we kunnen uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken om u de Dienst te leveren die u hebt gevraagd, aan andere verzoeken voldoen zoals aan die van de klantendienst, ten behoeve van de orderverwerking of anderszins waarbij het nodig is de overeenkomst tussen u en Popit uit te voeren of na te leven.
 • De Dienst meer aangepast te onderhouden en te ontwikkelen: we kunnen uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken om onze producten en/of de Dienst te ontwikkelen. Meestal gebruiken we echter enkel geaggregeerde en statistische informatie in de ontwikkeling van onze producten en Diensten en geen gegevens die direct herleidbaar zijn naar u. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken en gebruiken om onze aanbiedingen te personaliseren en om u een meer relevante Dienst te leveren, bijvoorbeeld door aanbevelingen te doen en aangepaste inhoud en reclame weer te geven. We kunnen persoonsgegevens die we verzamelden door uw gebruik van een specifiek product en/of specifieke Dienst samenvoegen met andere persoonsgegevens die we van u kunnen hebben van u behalve wanneer zulke persoonsgegevens met een ander doel werden verzameld.
 • Uw ervaring met onze Dienst te verbeteren door details van uw bezoek aan onze websites te verzamelen door gebruik te maken van cookies en gelijkaardige technologieën zoals standaard weblogs.
 • Communicatieve en marketingtoepassingen mogelijk maken: we kunnen uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u informatie te geven over onze producten en/of de Dienst die u gebruikt of om contact op te nemen met u in verband met enquêtes over klantentevredenheid. We kunnen uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken voor marketingdoeleinden. Marketingdoeleinden kunnen inhouden dat we uw persoonsgegevens gebruiken voor gepersonaliseerde marketing of onderzoeksdoeleinden conform de geldende wetgeving, bijvoorbeeld om marktonderzoek uit te voeren en u in te lichten over onze producten, de Dienst of promoties via onze eigen elektronische weg of andere Dienst of die van derden.
 • Mogelijk wangedrag te voorkomen of op te lossen

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Popit en informatiebronnen

De persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken zijn afhankelijk van de manier waarop u onze Dienst gebruikt. Als u bijvoorbeeld onze Website bezoekt, kunnen we persoonsgegevens verzamelen door analytische technieken. Als u Popit-App gebruikt zonder een profiel aan te maken of zich te registreren – we zullen enkel persoonsgegevens verzamelen die u vrijwillig met ons deelt, zoals gegevens over uw gezondheid of profielgegevens.

Als u ervoor kiest een profiel aan te maken of zich te registreren bij ons – u zult gevraagd worden persoonlijke gegevens te verstrekken die verbonden zullen worden aan de gegevens over uw gezondheid en uw profielgegevens. Telkens wanneer u informatie indient via onze Dienst – telefonisch of per e-mail aan de klantendienst kunnen wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt verzamelen om u onze Dienst te verlenen. Het is uw vrije keuze of u persoonsgegevens met ons deelt, echter als u deze gegevens niet verstrekt kan het zijn dat u geen profiel kunt aanmaken of dat u zich niet kunt registreren bij de Dienst en uw gebruik van Dienst kan beperkt zijn.

De persoonlijke gegevens die Popit verzamelt kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

 • Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen wanneer u, bijvoorbeeld, onze applicatie downloadt
  • Accountgegevens zoals geboortedatum, geslacht, land en gebruikersnaam en wachtwoord wanneer u, bijvoorbeeld, onze applicatie gebruikt
  • Identificatiegegevens zoals naam, wanneer u bijvoorbeeld het Popit Sense-toestel bestelt.
  • Contactgegevens: zoals telefoonnummer, e-mailadres, adres, wanneer u bijvoorbeeld het Popit Sense-toestel bestelt
  • Informatie die u vrijwillig met ons deelt als u onze Dienst gebruikt, zoals details over medicijnen en de naam van de apotheek.
  • Speciale categorieën van persoonlijke gegevens zoals informatie over uw gezondheid en fysieke metingen die u vrijwillig met ons deelt om een meer aangepaste gebruikerservaring te hebben.
 • Informatie verzameld door het gebruik van de Dienst te observeren; zoals de tijd van het bezoek aan onze Dienst; de pagina van waaruit het systeem de website opende; bezochte pagina’s tijdens de sessie; het gebruikte IP-adres, soort toestel, besturingssysteem of gelijkaardige technische informatie. Popit gebruikt cookies en andere technologieën om deze informatie te verzamelen.

3. Rechtmatige grondslag voor Verwerking

Uitvoering van een overeenkomst om u in staat te stellen de Dienst te gebruiken en om ons in staat te stellen de Dienst op maat te onderhouden en te ontwikkelen;

 • Accountgegevens
  • Identificatiegegevens
  • Contactinformatie:
  • Informatie die u vrijwillig met ons deelt als u onze Dienst gebruikt
 • Rechtmatig belang om de Dienst te onderhouden en te ontwikkelen;
  • Cookies en gelijkaardige technologieën zoals standaard weblogs;
  • Communicatieve en marketingtoepassingen mogelijk maken
 • Uitdrukkelijke toestemming;
  • Speciale categorieën van persoonsgegevens. Gebruikers worden uitdrukkelijk gevraagd toestemming te geven voor het verzamelen van zulke gegevens per functie van de Dienst in kwestie. Dit kan gedaan worden door de instellingen van de Popit-App aan te passen. Weigering van de toestemming kan de verstrekking van de relevante Dienst beïnvloeden.

Bovendien heeft Popit een rechtmatig belang bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van gegevensbeveiliging en om mogelijk wangedrag te voorkomen of op te lossen.

4. Bekendmaking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden enkel bekendgemaakt voor zover noodzakelijk ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens:

Dienstverleners

Popit werkt met partners voor het onderhoud en de levering van de Dienst en voor de verwerking zoals omschreven in deze privacyverklaring. We zullen uw persoonsgegevens enkel doorgeven aan deze partners als het noodzakelijk is dat deze partners toegang hebben tot uw persoonsgegevens om Diensten te leveren aan Popit voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring.

Popit heeft passende maatregelen genomen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens in deze gevallen enkel zullen worden verwerkt voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring en conform de geldende wetgeving.

Marketing door derden

Popit kan werken met derden om de marketing voor gebruikers zo interessant mogelijk te maken. Popit maakt geen persoonsgegevens of identificeerbare gegevens bekend aan de adverteerder. Om gerichte reclame mogelijk te maken, zullen we enkel geanonimiseerde informatie vrijgeven, zoals demografische informatie of informatie over interesses.

Gebruik voor onderzoek

In sommige gevallen kan Popit uw persoonsgegevens vrijgeven voor onderzoeksdoeleinden. In deze gevallen worden alle persoonsgegevens verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wettelijke redenen

Popit kan uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden als de toegang tot persoonsgegevens of andere verwerking van persoonsgegevens vereist is om i) wettelijke verantwoordelijkheden te vervullen of gehoor te geven aan een gerechtelijk bevel; ii) misbruiken, veiligheidsrisico’s of technische problemen op te sporen, te voorkomen of aan te pakken.

Voor andere legitieme redenen

Als Popit betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan een betrokken derde partij. We zullen de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens echter blijven verzekeren. We zullen alle betrokken klanten op de hoogte stellen alvorens de persoonsgegevens worden doorgegeven of onderhevig worden aan een andere privacyverklaring.

5. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

We streven ernaar alle Diensten gerelateerd aan onze Dienst te leveren door gebruik te maken van operatoren en Diensten die gevestigd zijn in de EU of de EER. In sommige gevallen kunnen Diensten gerelateerd aan onze Dienst ook geleverd worden door operatoren en onze servers gevestigd in derde landen. In zulke gevallen kunnen uw persoonsgegevens ook doorgegeven worden buiten de EU of de EER conform de geldende wetgeving. Wat betreft doorgifte van persoonsgegevens aan landen waar de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming geen gepast niveau van gegevensbescherming biedt, worden de overdrachten beschermd door het gebruik van passende veiligheidsmaatregelen zoals modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie of een bevoegde toezichthoudende instantie of bindende bedrijfsregels. Om meer te weten te komen over de passende veiligheidsmaatregelen die we hanteren, kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

6. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bewaard voor de geldigheidsduur van de wettelijke grondslag voor de verwerking en zolang nodig is ten behoeve van de verwerking beschreven in deze privacyverklaring.

De gegevens van gebruikers worden bijvoorbeeld bewaard zolang het rechtmatig belang van Popit redelijkerwijs gerechtvaardigd kan worden geacht. We bepalen de geldigheid van ons rechtmatig belang aan de hand van bijvoorbeeld zowel uw gebruik van onze Dienst als de communicatie tussen ons.

7. Gegevens van minderjarigen

Popit is er niet op gericht informatie te verzamelen uit transacties of transacties aan te gaan met personen jonger dan de wettelijke leeftijd in het desbetreffende land. Toch kunnen onze databanken persoonsgegevens van kinderen bevatten gezien het feit dat het niet altijd mogelijk is de leeftijd van de gebruiker exact te bepalen. We behouden ons het recht voor de Dienst te blokkeren voor personen die minderjarig zijn of van wie we redelijkerwijs vermoeden dat ze minderjarig zijn.

8. Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft de betrokkene van de gegevens een aantal rechten waarmee de betrokkene de verwerking van zijn persoonsgegevens kan beheren. De betrokkene kan de volgende rechten gebruiken met betrekking tot Popit voor zover Popit optreedt als de verantwoordelijke van de persoonsgegevens van de betrokkene:

Recht van toegang en rectificatie

U hebt het recht een bevestiging te krijgen over of we al dan niet persoonsgegevens van u verwerken en het recht van toegang tot deze persoonsgegevens. Popit kan u vragen uw verzoek te specificeren waar nodig, bijvoorbeeld wat betreft de details of de verstrekking van informatie.

Bovendien hebt u het recht om de correctie van onjuiste persoonsgegevens te vragen of om onvolledige persoonsgegevens die Popit verwerkt aan te vullen.

Recht op gegevenswissing

U hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen van onze datasystemen. Popit zal aan uw verzoek voldoen als we geen legitieme redenen hebben om de gegevens niet te wissen zoals een wettelijke verplichting om verder te gaan met de verwerking van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden niet altijd meteen verwijderd van back-ups en andere gelijkaardige datasystemen maar worden verwijderd via de gebruikelijke procedures voor het bewaren van databases.

Recht op bezwaar

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden dan de vervulling van wettelijke verantwoordelijkheden of de dienstverlening. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, zelfs als de verwerking gebaseerd is op de toestemming die u er in het verleden voor gaf. Bewaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kan ertoe leiden dat het gebruik van de Dienst wordt beperkt. U hebt het recht direct marketing te verbieden door de instructies te volgen die opgenomen zijn in al onze marketingberichten.

Recht op beperking van verwerking

Indien u de juistheid van de gegevens die we over u geregistreerd hebben of de rechtmatigheid van de verwerking betwist of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens conform uw recht op bezwaar, dan kunt u ons verzoeken de verwerking van deze gegevens te beperken tot enkel de opslag ervan. De verwerking zal enkel beperkt worden tot de opslag ervan totdat de juistheid van de gegevens kan worden vastgesteld of kan worden gecontroleerd of onze rechtmatige belangen zwaarder wegen dan uw belangen.

Indien u niet bevoegd bent om de gegevens die we over u geregistreerd hebben te wissen, kunt u ons in de plaats daarvan verzoeken de verwerking van deze gegevens te beperken tot enkel de opslag ervan. Als de verwerking van de gegevens die we over u geregistreerd hebben enkel noodzakelijk is om een rechtsvordering in te dienen, kunt u ook vragen dat andere verwerking van deze gegevens wordt beperkt tot de opslag ervan. We kunnen uw gegevens verwerken voor andere doeleinden indien dit noodzakelijk is om een rechtsvordering in te dienen of als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, standaardformaat zodat u uw persoonsgegevens kunt overdragen naar een andere beheerder op voorwaarde dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming of een overeenkomst tussen u en Popit.

9. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke (Controller) en met wie kan ik contact opnemen?

U kunt uw rechten toepassen door contact op te nemen met Popit op (reachout[at]popit.io) De omvang van uw rechten is onderworpen aan de wettelijke grondslag voor de verwerking en de uitoefening van uw rechten vereist identificatie.

The controller:

Popit Ltd
Metsänneidonkuja 6
02130 Espoo
Finland

Recht tot het indienen van een klacht

Als de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de geldende wetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende instantie. U kunt de klacht indienen bij een bevoegde toezichthoudende instantie. In Finland is dit de ombudsman voor gegevensbescherming en de klacht moet worden ingediend in overeenstemming met de instructies van de dienst van de ombudsman voor gegevensbescherming. Voor meer informatie: http://www.tietosuoja.fi/en.