Denna sekretesspolicy uppdaterades den [5.7.2018].

Sekretessmeddelande

Popit Ltd (”Popit”) samlar inte in personuppgifter som relaterar till användarna av Popit Service. Sekretessmeddelandet gäller för webbplatsen (popit.io), Popit Connect, Popit Sense och Popit App och kallas tillsammans för tjänst (”tjänst”). Popit fungerar som övervakare för personuppgifter som användare av denna tjänst lämnar när de använder denna tjänst, på andra sätt eller samlas in automatiskt i samband med aktiviteter som använder sig av denna tjänst. I detta meddelande innebär termen ”personuppgifter” information som gäller en identifierad eller identifierbar individ (dvs. en fysisk person).

Skyddet av din sekretess och dina personuppgifter är mycket viktigt för Popit. Popit åtar sig att efterleva de krav som dataskyddsbestämmelserna ålägger Popit när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. De hjälpmedel som används för behandling av dina personuppgifter och syftet med detta beskrivs mer detaljerat i detta sekretessmeddelande.

Detta sekretessmeddelande kan ändras. Du kan alltid hitta den senaste versionen av detta sekretessmeddelande på Popit Service.

1. Varför behandlar Popit personuppgifter?

Popit samlar in och behandlar vissa personuppgifter om dig för att

 • göra det möjligt för dig att använda tjänsten. Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för att ge dig service som du har begärt, uppfylla dina andra önskemål som kundservice, behandla din order eller som på något annat sätt kan vara nödvändigt för att utföra eller upprätthålla avtalet mellan dig och Popit.
 • Underhålla och utveckla tjänsten så att den blir mer anpassad. Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för att utveckla våra produkter och/eller vår tjänst. Till största delen använder vi emellertid endast sammanslagen och statistisk information vid utvecklingen av våra produkter och vår tjänst och inte data som direkt går att identifiera som dina. Vi kan dessutom behandla och använda dina personuppgifter för att göra våra erbjudanden personliga och för att förse dig med tjänster som är mer relevanta för dig, till exempel att lämna rekommendationer och att visa anpassat innehåll och anpassad reklam. Vi kan kombinera personuppgifter som samlats in i samband med din användning av en viss produkt och/eller tjänst med andra personuppgifter som vi kan ha om dig med undantag av om sådana personuppgifter samlades in för ett annat ändamål.
 • Öka eller förbättra din erfarenhet av vår tjänst genom att samla in detaljerad information om ditt besök på våra webbplatser med hjälp av kakor och liknande teknologier som standardwebbloggar
 • Möjliggör kommunikation och marknadsföringsanvändning. Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig, till exempel för att tillhandahålla information när det gäller våra produkter och/eller vår tjänst som du använder eller för att kontakta dig för kundnöjdhetsfrågor. Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för marknadsföring. Marknadsföringsändamål kan inkludera dina personuppgifter för individualiserad marknadsföring eller forskningsändamål i enlighet med tillämpliga lagar, till exempel för att genomföra marknadsundersökningar och för att sprida information om våra produkter, vår tjänst eller marknadsföring för dig via vår egen eller tredje parters elektronik eller andra tjänster.
 • Förhindra och lösa möjlig dålig förvaltning

2. Vilka personuppgifter och källor till information behandlar Popit

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar beror på hur du använder vår tjänst. Om du till exempel besöker vår webbplats kan vi samla in personuppgifter genom att analysteknikerna. Om du använder Popit App utan att skapa en profil eller utan att registrera dig samlar vi endast in personuppgifter som du ger oss frivilligt, till exempel hälsouppgifter eller profilinformation.

Om du väljer att skapa en profil eller att registrera dig hos oss ombeds du att lämna personuppgifter som hänger samman med din hälsoinformation och profilinformation. När du lämnar information via vår tjänst, via telefon eller E-post till kundtjänsten, kan vi samla in personuppgifter som du lämnar till oss för att förse dig med vår tjänst. Det är ditt frivilliga beslut om du vill förse oss med eventuella personuppgifter men om du inte tillhandahåller denna information kanske du inte kan skapa en profil eller registrera dig för tjänsten och din användning av tjänsten kan vara begränsad.

De personuppgifter som Popit samlar in kan grupperas i följande kategorier:

 • Personuppgifter som vi kan samla in från dig när du exempelvis laddar ner vår applikation
  • Kontodata som födelsedatum, kön, land och inloggnings-/användar-ID samt lösenord när du exempelvis använder vår applikation
  • Identifieringsinformation som namn när du exempelvis beställer Popit Sense-enheten.
  • Kontaktinformation som telefonnummer, E-post, adress när du exempelvis beställer Popit Sense-enheten
  • Information som du kan förse oss med frivilligt när du använder vår tjänst, till exempel detaljerad medicininformation och apotekets namn
  • Speciella kategorier av personuppgifter, till exempel hälsoinformation och fysiska mätningar som du frivilligt kan förse oss med för att få en mer anpassad användarerfarenhet.
 • Information som samlats in genom observationsanvändning av tjänsten, till exempel besök på vår tjänst, den sida varifrån systemet kommer åt webbplatsen, sidor som besökts under sessionen, Internet Protocol Address (IP-adress) som används, enhetstyp, operativsystem eller liknande teknisk information. Popit använder kakor och andra teknologier för insamling av denna information.

3. Lagenlig grund för behandlingen

Verkställa ett avtal för att göra det möjligt för dig att använda tjänsten och för oss att underhålla och utveckla tjänsten mer anpassat

 • Kontodata
  • Identifikationsinformation
  • Kontaktinformation:
  • Information som du frivilligt kan lämna till oss när du använder vår tjänst
 • Legitimt intresse för att underhålla och utveckla tjänsten
  • Kakor och liknande teknologier som standardwebbloggar
  • Möjliggöra kommunikations- och marknadsföringsanvändningar
 • Explicit medgivande
  • Speciella kategorier av personuppgifter. Användare ombeds ge ett medgivande för sådan datainsamling explicit för varje funktion av tjänsten i fråga. Detta kan göras genom justering av inställningarna i Popit App. Om du vägrar medgivandet kan detta påverka tillhandahållandet av den relevanta tjänsten.

Dessutom har Popit ett legitimt intresse av att behandla personuppgifter med tanke på datasäkerhet och för att förhindra och lösa möjlig vanskötsel.

4. Avslöjande av personuppgifter

Avslöjar personuppgifter endast i den omfattning som krävs för behandling av personuppgifter:

Tjänsteleverantörer

Popit använder partner för att underhålla och tillhandahålla tjänsten och för behandlingsändamål enligt specifikationen i detta sekretessmeddelande. Vi kommer att överföra dina personuppgifter till dessa partner endast i den omfattning som dessa partner behöver åtkomst till personuppgifter för att tillhandahålla tjänster till Popit för de ändamål som definieras i detta sekretessmeddelande.

Popit har vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast behandlas för de ändamål som nämns i detta sekretessmeddelande och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Marknadsföring av en tredje part

Popit kan arbeta med tredje parter för att göra marknadsföring för användare så intressant som möjligt. Popit avslöjar inte personuppgifter eller identifikationsdata till annonsören. För att använda reklam korrekt kommer vi endast att avslöja anonymiserad information som demografisk information eller intresseinformation.

Användning för undersökningar

I en del situationer kan Popit avslöja dina personuppgifter för undersökningsändamål. I dessa fall behandlas alla personuppgifter i enlighet med GDPR och den nationella dataskyddslagstiftningen.

Lagstadgade skäl

Popit kan avslöja dina personuppgifter för tredje parter om åtkomst till personuppgifter eller annan behandling av personuppgifter krävs för att i) uppfylla lagstadgade förpliktelser eller ett domstolsbeslut, ii) upptäcka, förhindra eller hantera missbruk, säkerhetsrisker eller tekniska problem.

Av andra legitima skäl

Om Popit är involverat i en sammanslagning, ett uppköp eller en tillgångsförsäljning kan vi överföra dina personuppgifter till den tredje part som är involverad. Vi kommer dock att fortsätta att säkerställa sekretessen för alla personuppgifter. Vi kommer att meddela alla berörda kunder innan personuppgifter överförs eller blir föremål för ett annat sekretessmeddelande.

5. Internationell överföring av personuppgifter

Vi strävar efter att utföra alla tjänster som är relaterade till vår tjänst med hjälp av operatörer och tjänster som är lokaliserade inom EU eller EES. I en del fall kan dock tjänster som är relaterade till användningen av vår tjänst även utföras av operatörer och på servrar som är placerade i tredje länder. I sådana fall kan dina personuppgifter även överföras till länder utanför EU eller EES i enlighet med gällande lagstiftning. När det gäller överföring av personuppgifter till länder där lokal dataskyddslagstiftning inte ger en adekvat nivå av dataskydd skyddas överföringar med hjälp av lämpliga skyddsåtgärder, till exempel standardmässiga avtalsklausuler som är godkända av Europeiska kommissionen eller en kompetent tillsynsmyndighet eller bindande företagsregler. Kontakta oss med hjälp av den kontaktinformation som tillhandahålls nedan för att få reda på mer om de lämpliga skyddsåtgärder som vi använder.

6. Tid för lagring

Personuppgifter kommer att sparas under den tid som den juridiska grunden för behandlingen gäller och så länge det är nödvändigt för de behandlingsändamål som nämns i sekretessmeddelandet.

Användarnas information sparas exempelvis så länge Popits legitima intressen rimligtvis kan bedömas vara giltiga. Vi fastställer giltigheten för vårt legitima intresse exempelvis med hjälp av din användning av vår tjänst samt kommunikationen mellan oss.

7. Data som avser minderåriga

Popit strävar inte efter att samla in information från eller engagera sig i eventuella transaktioner med personer som är under den lagstadgade åldern i deras respektive land. Våra databaser kan dock ändå innehålla personuppgifter för barn på grund av det faktum att det inte alltid är möjligt att exakt avgöra användarens ålder. Vi förbehåller oss rätten att blockera tjänsten för en person som är eller som vi rimligen misstänker är en minderårig.

8. Dina rättigheter

GDPR garanterar datasubjektet ett antal rättigheter som datasubjektet kan använda för att reglera behandlingen av sina personuppgifter. Datasubjektet kan använda sig av följande rättigheter när det gäller Popit under förutsättning att Popit agerar som övervakare för datasubjektets personuppgifter:

Rätt till åtkomst och rätt till korrigering

Du har rätt att få en bekräftelse om huruvida vi behandlar personuppgifter när det gäller dig och rätten att komma åt sådana personuppgifter. Popit kan be dig att specificera ditt önskemål vid behov, till exempel när det gäller detaljerna för att tillhandahålla information.

Du har dessutom rätt att begära korrigering av felaktiga personuppgifter som gäller för dig eller för att komplettera ofullständiga personuppgifter som Popit behandlar.

Rätt att radera data

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter från våra datasystem. Popit kommer att tillmötesgå din begäran under förutsättning att vi inte har någon legitim anledning att inte radera dessa uppgifter, till exempel ett lagstadgat krav att fortsätta behandlingen av personuppgifter. Personuppgifter får inte raderas direkt från säkerhetskopior och andra sådana datasystem utan raderas genom reguljära lagringsrutiner.

Rätt att invända

Du har dessutom rätten att invända mot behandling av dina personuppgifter om dina personuppgifter behandlas för andra ändamål än att uppfylla lagstadgade skyldigheter eller att tillhandahålla tjänster. Du kan göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål även om grunden för sådan behandling har medgivits av dig tidigare. Invändningar mot behandling av dina personuppgifter kan leda till begränsningar av användningen av tjänsten. Du har rätt att förbjuda direkt marknadsföring genom att följa de anvisningar som finns i alla våra marknadsföringsmeddelanden.

Rätt till begränsning av behandlingen

Om du bestrider riktigheten för de data som vi har registrerade om dig eller behandlingens laglighet respektive om du har gjort invändningar mot behandlingen av data i enlighet med din rätt att göra invändningar kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa data till enbart lagring. Behandlingen kommer att begränsas till enbart lagring tills riktigheten för dessa data kan fastställas respektive om det går att kontrollera om våra legitima intressen överskuggar dina intressen.

Om du inte har rätt att radera de data som vi har registrerade om dig kan du istället begära att vi begränsar behandlingen av dessa data till enbart lagring. Om behandlingen av de data som vi har registrerat om dig endast är nödvändig för att säkerställa ett lagstadgat krav kan du dessutom begära att annan behandling av dessa data begränsas till lagring. Vi kan behandla dessa data för andra ändamål om detta är nödvändigt för att säkerställa ett lagligt krav eller om du har gett ditt medgivande för detta.

Rätt till flyttbarhet för data

Du har rätt att få dina personuppgifter från oss i ett strukturerat vanligt förekommande format så att du kan överföra dina personuppgifter till en annan övervakare under förutsättning att behandlingen av dina personuppgifter baseras på ett medgivande eller ett avtal mellan dig och Popit.

9. Vem är övervakaren och vem kan jag kontakta?

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta (reachout[at]popit.io). Omfattningen av dina rättigheter beror på den juridiska grunden för behandlingen och det krävs identifikation om du ska utöva dina rättigheter.

Övervakaren:

Popit Ltd
Metsänneidonkuja 6
02130 Espoo
Finland

Rätt att framföra ett klagomål

Om behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande lagstiftning har du rätt att framföra ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten. Du kan framföra klagomålet till en behörig tillsynsmyndighet. I Finland är detta Dataskyddsombudsmannen och klagomålet måste framföras i enlighet med de anvisningar som tillhandahålls av dataskyddsombudsmannens kontor. Se http://www.tietosuoja.fi/en för mer information.