Algemene voorwaarden

1.Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst tussen u en Popit. Lees deze aandachtig alvorens een van de Diensten van Popit te gebruiken De termen ‘u’ of ‘gebruikers’ worden in deze Voorwaarden gebruikt om te verwijzen naar individuen die de Dienst gebruiken. Als u een Dienst gebruikt, gaat u er onvoorwaardelijk mee akkoord deze Voorwaarden na te leven en erdoor gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, kunt u de Dienst niet gebruiken en dient u geen Diensten te kopen.
1.2 Popit Ltd. (“wij/we” of “ons” of “Popit”) levert toestellen, online diensten en mobiele diensten. De Website (popit.io), Popit Connect, Popit Sense en Popit App worden de Dienst (de “Dienst”) genoemd.
1.3 Deze Voorwaarden met de Privacyverklaring (tezamen “Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van een Dienst waarbij u toegang hebt tot deze Voorwaarden en u de daarbij horende Diensten gebruikt.
1.4 Popit behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. U bent verantwoordelijk om regelmatig de Voorwaarden te herbekijken. Als u de Dienst blijft gebruiken, betekent dat dat u akkoord gaat met wijzigingen en aanpassingen.
1.5 Popit respecteert uw recht op privacy en bescherming van uw persoonsgegevens. De privacyverklaring, die van tijd tot tijd wordt gewijzigd, is van toepassing op deze Voorwaarden en op de Diensten.

2. Gebruik van de Dienst

2.1 Om de Dienst te gebruiken, dient u minimaal 18 jaar te zijn. Indien u minimaal 18 jaar bent maar minderjarig in uw woonplaats, dient u de Voorwaarden te herlezen en uw ouder of wettelijke voogd de registratie in uw naam te laten invullen om de Dienst te gebruiken. De persoon die de registratie invult, moet wettelijk bevoegd zijn. Door deze Voorwaarden te aanvaarden en te starten met het gebruik van de Dienst, verklaart en garandeert u te voldoen aan de bovengenoemde procedure.
2.2 De gebruiker mag de functionaliteiten van de Dienst geleverd door Popit gebruiken. U kunt sommige van de functionaliteiten van de Dienst gebruiken zonder registratie, voor bepaalde functionaliteiten van de Dienst kan echter registratie vereist zijn.
2.3 Indien u ervoor kiest zich aan te melden voor de Dienst, gaat u ermee akkoord waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken bij uw aanmelding voor de Dienst en de informatie actueel te houden. Het is verboden misleidende informatie over uw identiteit te verstrekken.
2.4 Wanneer u zich aanmeldt, zult u een gebruikersnaam en een wachtwoord aanmaken. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor elk gebruik van de Dienst met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U gaat ermee akkoord uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig te beschermen tegen misbruik door anderen en elk misbruik onmiddellijk te melden aan Popit.
2.5 U kunt uw registratie beëindigen indien u de Dienst niet langer wenst te gebruiken. Na beëindiging hebt u niet langer toegang tot de Dienst.
2.6 Popit kan deze overeenkomst beëindigen of uw toegang tot bepaalde onderdelen van de Dienst beperken of een andere maatregel nemen van welke aard dan ook, als dat nodig lijkt en naar eigen goeddunken, als er een aanwijzing is dat u de Voorwaarden hebt geschonden.
2.7 Popit behoudt zich het recht voor de Dienst naar eigen goeddunken te wijzigen, te verbeteren en te corrigeren. De Dienst kan tijdens onderhoud of op andere momenten tijdelijk niet beschikbaar zijn. Popit kan ook beslissen de Dienst of een onderdeel ervan naar eigen goeddunken stop te zetten. In een dergelijk geval zal hier een kennisgeving aan u voorafgaan (dit geldt enkel voor geregistreerde gebruikers). Popit is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor de mogelijke beëindiging van de Dienst of een onderdeel ervan.
2.8 Bij de beëindiging door u of ons, moet u de Popit App onmiddellijk verwijderen van al uw toestellen, het gebruik van Popit Sense stoppen en alle materialen vernietigen die u hebt gedownload of op een andere manier hebt verkregen van de Dienst.

3. Disclaimers

3.1 De Gebruiker gebruikt de Dienst op eigen risico; de Dienst wordt geleverd zoals hij is en Popit biedt geen waarborg of garanties ten aanzien van de Dienst, resultaten van de Dienst, kwaliteit, niet-overtreding van rechten van derden of andere omstandigheden.
3.2 U moet en mag zich niet verlaten op de Dienst als uw belangrijkste tool om te beslissen of en wanneer u medicatie moet innemen. Uw gebruik van eender welk onderdeel van de Dienst is op eigen risico. U dient zorgverleners te raadplegen en uw medische beslissingen nemen op basis van hun advies.
3.3 POPIT LEVERT GEEN ENKELE VORM VAN MEDISCH ADVIES. WE GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES OP HET GEBIED VAN DE DIENST, INFORMATIE OVER MEDICATIE, GEGEVENS OVER PILLEN, GEZONDHEID, INHOUD VAN DE DIENST (INCLUSIEF GEGEVENS GELEVERD DOOR POPIT SENSE OF POPIT APP) OF EENDER WELKE INFORMATIE BESCHIKBAAR GESTELD DOOR OF VIA DE DIENST. DE ACTIES DIE U NEEMT OP BASIS VAN INHOUD, INFORMATIE, MELDINGEN EN ANDERSZINS GELEVERD DOOR DE DIENST ZIJN GENOMEN OP EIGEN RISICO. U MOET INFORMATIE GELEVERD DOOR DE DIENST ALTIJD CONTROLEREN OM DE NAUWKEURIGHEID TE VERZEKEREN. DE DIENST IS NIET BEDOELD OM EEN PATIËNTENRELATIE TE CREËREN TUSSEN U EN ONS (EN DOET DIT NIET), EN MAG NIET BESCHOUWD WORDEN ALS EEN VERVANGING VOOR HET RAADPLEGEN VAN EEN BEROEPSBEOEFENAAR IN DE GEZONDHEIDSZORG.

4. Eigendom van de Dienst

4.1 De software en andere technologie verbonden aan de Dienst en de aanpassingen hieraan zijn de exclusieve eigendom van Popit en/of een derde partij en kan beschermd worden door copyright of andere intellectuele eigendomsrechten.
4.2 De Gebruiker heeft geen andere rechten met betrekking tot software of technologie verbonden aan de Dienst behalve het gebruik van de Dienst zoals bepaald in deze Voorwaarden. Gebaseerd op deze Voorwaarden worden er geen rechten verleend met betrekking tot de bedrijfsnamen, logo’s, domeinnamen of andere merkgebonden namen of identificaties van Popit of de Dienst. Popit heeft het recht suggesties ter verbetering, opmerkingen of voorstellen te gebruiken zonder vergoeding.

5. Kosten

5.1 Uw gebruik van de Dienst kan nu of in de toekomst kosten met zich meebrengen. Vergoedingen in rekening gebracht door Popit zullen afzonderlijk in verband met de Dienst worden aangekondigd.
5.2 U kunt bijkomende kosten oplopen door het gebruik van mobiele en/of internetdiensten van uw netwerkoperator of andere telecomoperatoren en/of een andere Dienstverlener, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kosten voor gegevensoverdracht en andere Diensten die het gebruik van airtime en mobiele datadiensten vereisen. Popit of zijn leveranciers aanvaardt/aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de betaling van zulke kosten. Uw operator is in ieder opzicht als enige verantwoordelijk voor de Diensten die hij u levert.

6. Beperking van Aansprakelijkheid

6.1 Met uitzondering van de beperkte garantie voor Popit Sense, wordt de Dienst geleverd “ZOALS HIJ IS” en “NAAR BESCHIKBAARHEID”. Popit garandeert niet dat de Dienst ononderbroken of zonder fouten of zonder virussen zal werken. Popit behoudt zich het recht voor de Dienst en de inhoud te herzien of de toegang ertoe in te trekken op elk moment. Geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van titel of niet-inbreuk, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, is gemaakt met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, informatie of inhoud van de Dienst. U aanvaardt uitdrukkelijk en erkent dat het gebruik van de Dienst op eigen risico is en dat u te maken kunt krijgen met inhoud van diverse bronnen.
6.2 We waarborgen of garanderen niet dat de Dienst zal werken met uw mobiel toestel of computerapparatuur of dat de Dienst compatibel is met de hardware of software op een bepaald toestel. Informatie zal verzonden worden via een media die buiten onze macht en jurisdictie valt; talrijke factoren, zoals beschikbaarheid van het netwerk, het systeem van uw mobiele toestel of pc of de instellingen van het besturingssysteem, kunnen invloed hebben op waarschuwingen of meldingen of de werking van de Dienst op een andere manier storen.
6.3 Zonder het voorgaande te beperken geven wij onze licentiegevers en onze leveranciers geen verklaringen of garanties met betrekking tot (1) de beschikbaarheid, juistheid, nauwkeurigheid van het detecteren van pillen, betrouwbaarheid, volledigheid, kwaliteit, prestaties, de geschiktheid of tijdigheid van de Dienst, de Inhoud, inclusief software, teksten, grafische afbeeldingen, koppelingen of communicatie die wordt aangeboden op of via het gebruik van de Dienst; of (2) de tevredenheid van overheidsregelingen die informatie over geneesmiddelen op recept vereisen of de goedkeuring of naleving van softwaretools met betrekking tot de Dienst.

7. Beperkte garantie (Popit Sense)

Popit Sense wordt geleverd met een beperkte garantie van 1 jaar. Dat betekent dat we voor alle defecte producten ruiling bieden tot een jaar na de eerste aankoopdatum. Uw bestelling is defect als ze niet overeenkomt met de productinformatie die beschikbaar is in onze online winkel. De gebruiker moet contact opnemen met ons om een RMA (Return Merchandising Authorization/Autorisatie voor retourzending) te krijgen. Deze Garantie is niet van toepassing op een ongeluk nadat het product bij de klant geleverd is, zoals:
Cosmetische schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, krassen en deuken;
Schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik, onredelijk gebruik, onderdompeling in water, nalatigheid, misbruik, lekkage van de batterij, onjuist onderhoud of andere externe oorzaken;
Schade veroorzaakt door het product anders te gebruiken dan toegelaten of bedoeld zoals beschreven door Popit in de bijsluiter;
Een product of onderdeel dat werd aangepast;
Defecten veroorzaakt door normale slijtage of door de ouderdom van het product.

8. Restitutie- en Retourbeleid

8.1 U mag ons product terugsturen voor een volledige terugbetaling om eender welke reden binnen 30 dagen na ontvangst. Het dient teruggestuurd te worden in de originele verpakking en alle onderdelen te bevatten. De prijs van ontbrekende onderdelen zal worden afgetrokken van de terugbetaling.
8.2 Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor de verzendkosten van de retourzending. Zodra wij het toestel ontvangen, zal de retourzending binnen 24 uur worden verwerkt en het bedrag van de terugbetaling is gewoonlijk binnen 5 werkdagen zichtbaar op de bankrekening van de gebruiker.

9. Overdracht

9.1 De Gebruiker is niet bevoegd om deze Voorwaarden of het contract tussen de partijen over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier. Popit is bevoegd om de Voorwaarden en het contract tussen de partijen over te dragen naar een derde partij.
9.2 Indien een partij afziet van het gebruik van het recht van de partij gebaseerd op deze Voorwaarden, wordt hierdoor het recht van de partij om te verwijzen naar het recht of een ander recht van de partij in gelijkaardige toekomstige gevallen niet beperkt.

10. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Popit en zijn leveranciers te verdedigingen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen alle aanspraken van derden en alle aansprakelijkheden, aanslagen, verliezen, kosten of schade als gevolg van of voortvloeiend uit i) uw schending van de Voorwaarden, ii) uw inbreuk op of schending van een intellectuele eigendom, andere rechten of privacy van een derde partij, iii) misbruik van de Dienst door een derde partij waar zulk misbruik mogelijk werd door uw nalaten redelijke maatregelen te nemen om uw gebruikersnaam en wachtwoord te beschermen tegen misbruik.

11. Diversen

11.1 De Voorwaarden zullen geen van uw verplichte rechten uitsluiten of beperken in het land waar u woont.
11.2 Als een bepaling van Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet beïnvloed en de ongeldige bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het dichtst in de buurt komt van het resultaat en doel van de Voorwaarden.
11.3 Hoofdstuk 3 (Disclaimers), Hoofdstuk 4 (Eigendom van de Dienst), Hoofdstuk 6 (Beperking van Aansprakelijkheid), Hoofdstuk 11 (Diversen) en Hoofdstuk 12 (Toepasselijke wetgeving en geschillenbeslechting) zullen blijven voortbestaan na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst.

12. Toepasselijke wetgeving en geschillenbeslechting

12.1 Deze Voorwaarden en het contract tussen de partijen zijn onderworpen aan de Finse wetgeving uitgezonderd de gekozen wettelijke bepalingen. Popit streeft ernaar de mogelijke geschillen tussen ons op te lossen door onderhandeling. Als er geschillen ontstaan uit deze Voorwaarden of de overeenkomst tussen de partijen zullen deze voor eens en voor altijd worden opgelost via een arbitrageprocedure in overeenstemming met het Arbitragereglement van de Centrale Kamer van Koophandel door één enkele arbiter. De arbitrageprocedures vinden plaats in Helsinki, in het Fins; indien de andere partij geen Fins bedrijf is, vinden de procedures plaats in het Engels. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor beide partijen; de uitspraak kan worden afgedwongen door elke bevoegde rechtbank. Elke partij is bevoegd om tijdelijke dwangmaatregelen te zoeken.
12.2 Als consumentenbeschermingswetten van toepassing zijn kunt u echter altijd contact opnemen met uw lokale diensten voor consumentenadvies zoals adviseurs betreffende consumentenrecht bij een plaatselijk registerkantoor in Finland (https://www.kkv.fi/en/consumer-advice/).