Allmänna bestämmelser och villkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna bestämmelser och villkor är ett juridiskt avtal mellan dig och Popit. Läs igenom dessa omsorgsfullt innan du använder några av Popits tjänster. Vid användning i dessa villkor hänvisar ”du” eller ”användare” till individer som använder tjänsten. Genom användning av tjänsten går du villkorslöst med på att följa och vara bunden av dessa villkor. Om du inte går med på dessa villkor får du inte använda tjänsten eller köpa tjänster.
1.2 Popit Ltd. (”vi” eller ”oss” eller ”Popit”) tillhandahåller enheter, online-tjänster och mobila tjänster. Webbplatsen (popit.io), Popit Connect, Popit Sense och Popit App kallas tillsammans för tjänsten (”tjänst”).
1.3 Dessa bestämmelser och villkor tillsammans med sekretessmeddelandet (kollektivt villkor) reglerar din användning av tjänsten när du har fått tillgång till dessa villkor och reglerar din användning av de tillhörande tjänsterna.
1.4 Popit förbehåller sig rätten att ändra villkoren när som helst utan föregående meddelande om detta. Du är ansvarig för att regelbundet granska villkoren. Din fortsatta användning av tjänsten utgör ditt samtycke till eventuella ändringar och modifieringar.
1.5 Popit respekterar dina rättigheter till sekretess och skydd av personuppgifter. Sekretessmeddelandet är tillämpligt för dessa villkor och för tjänsterna i ändrad form från tid till annan.

2. Användning av tjänsten

2.1 Du måste vara minst 18 år gammal för att använda tjänsten. Om du är minst 18 år gammal men minderårig i det land där du bor måste du granska villkoren och se till att en av dina föräldrar eller förmyndare fyller i registreringen å dina vägnar för att du ska kunna använda tjänsten. Den person som fyller i registreringen måste vara juridiskt behörig. När du godkänner dessa villkor och börjar använda tjänsten står du för och garanterar att du har följt ovan nämnda procedur.
2.2 Användaren får använda de funktioner som finns i den tjänst som tillhandahålls av Popit. Du får använda en del av tjänstens funktioner utan en registrering medan vissa funktioner i tjänsten kan kräva registrering.
2.3 Om du väljer att registrera dig för tjänsten går du med på att tillhandahålla sanningsenlig och fullständig information när du registrerar dig för tjänsten och att hålla informationen uppdaterad. Det är förbjudet att tillhandahålla vilseledande information om din identitet.
2.4 När du registrerar dig skapar du ett användarnamn och ett lösenord. Du är personligen ansvarig för all användning av tjänsten med ditt användarnamn och ditt lösenord. Du går med på att vara tillbörligt omsorgsfull med att skydda ditt användarnamn och ditt lösenord mot missbruk av andra och att omgående underrätta Popit om allt missbruk.
2.5 Du kan avsluta din registrering om du inte längre vill använda tjänsten. När du har avslutat tjänsten har du inte längre tillgång till den.
2.6 Popit kan avsluta detta avtal eller begränsa din åtkomst till vissa delar av tjänsten eller vidta en eventuell annan åtgärd som företaget bedömer vara lämplig efter eget gottfinnande om det finns en indikation som tyder på att du har brutit mot villkoren.
2.7 Popit förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra, förbättra och korrigera tjänsten. Tjänsten kan vara otillgänglig vid avbrott för underhåll eller vid andra tidpunkter. Popit kan dessutom ställa in tjänsten eller en del av den efter eget gottfinnande. I så fall kommer du att få en avisering om detta dessförinnan (gäller endast för registrerade användare). Popit ska inte vara ansvarigt inför dig eller en eventuell tredje part för ett eventuellt avbrott i tjänsten eller någon del av denna.
2.8 Vid en uppsägning av avtalet från din eller vår sida måste du omgående avinstallera Popit App på alla dina enheter, sluta använda Popit Sense och förstöra allt material som du har laddat ner eller erhållit på annat sätt från tjänsten.

3. Friskrivningsklausul

3.1 Användaren använder tjänsten uteslutande på egen risk. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och Popit lämnar inte någon garanti eller garantier när det gäller tjänsten, tjänstens resultat, kvalitet, att tredje parters rättigheter inte kränks eller några andra omständigheter.
3.2 Du bör inte och får inte förlita dig på tjänsten som ditt primära verktyg för att avgöra om och när du ska ta mediciner. Din användning av valfri del av tjänsten görs på egen risk. Du måste konsultera hälso- och sjukvården och fatta dina medicinska beslut med utgångspunkt från deras råd.
3.3 POPIT TILLHANDAHÅLLER INTE NÅGON TYP AV MEDICINSKA RÅD. VI GÖR INGA PÅPEKANDEN ELLER LÄMNAR INTE NÅGRA GARANTIER ÖVERHUVUDTAGET NÄR DET GÄLLER TJÄNSTEN, INFORMATION NÄR DET GÄLLER MEDICINER, TABLETTDATA, HÄLSA, TJÄNSTENS INNEHÅLL (INKLUSIVE DATA SOM TILLHANDAHÅLLS AV POPIT SENSE ELLER POPIT APP) ELLER INFORMATION SOM GÖRS TILLGÄNGLIG AV ELLER GENOM TJÄNSTEN. ÅTGÄRDER SOM DU EVENTUELLT VIDTAR BASERAT PÅ INNEHÅLL, MEDDELANDEN OCH SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT AV TJÄNSTEN VIDTAS UTESLUTANDE PÅ DIN EGEN RISK. DU BÖR ALLTID KONTROLLERA ALL INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM TJÄNSTEN FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT DEN ÄR KORREKT. TJÄNSTEN ÄR INTE AVSEDD ATT (OCH DEN) UPPRÄTTA(R) INTE NÅGOT PATIENTFÖRHÅLLANDE MELLAN DIG OCH OSS OCH DEN SKA INTE HELLER BETRAKTAS SOM EN ERSÄTTNING FÖR RÅDGIVNING MED EN EXPERT INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN.

4. Äganderättsförhållanden för tjänsten

4.1 Denna programvara och annan teknologi som är relaterad till tjänsten och ändringar av denna/dessa är Popits och/eller en tredje parts egendom och kan skyddas av copyright eller annan immaterialrätt.
4.2 Användaren har inte någon annan rättighet när det gäller programvara eller teknologi som är relaterad till tjänsten utöver användning av tjänsten enligt specifikationerna i dessa villkor. Baserat på dessa villkor delas inga rättigheter ut när det gäller användning av företagsnamn, logotyper, domännamn eller andra märkesrelaterade namn eller identifikationer av Popit eller tjänsten. Popit har rätt att använda förslag till förbättringar, kommentarer eller förslag fritt utan kompensation.

5. Avgifter

5.1 Din användning av tjänsten kan eller kan bli föremål för avgifter. Eventuella avgifter som tas ut av Popit kommer att meddelas separat i samband med tjänsten.
5.2 Du kan ådra dig ytterligare avgifter på grund av användning av mobila tjänster och/eller Internet-tjänster i ditt nätverk eller andra operatörer/företag som tillhandahåller telekommunikationer och/eller andra tjänsteleverantörer, inklusive men utan begränsning till dataöverföringsavgifter och andra tjänster som kräver användning av sändningstid och mobila datatjänster. Popit eller dess leverantörer tar inget ansvar för betalning av sådana avgifter. Din operatör/ditt företag är ensamt ansvarigt för de tjänster som den/det levererar till dig.

6. Ansvarsbegränsning

6.1 Med undantag av den begränsade garantin för Popit Sense tillhandahålls tjänsten baserat på ”BEFINTLIGT SKICK” och ”I DEN MÅN DEN ÄR TILLGÄNGLIG”. Popit garanterar inte att tjänsten inte kommer att drabbas av avbrott eller att den är virusfri. Popit förbehåller sig rätten att revidera tjänsten och innehållet eller att dra tillbaka tillgången till densamma när som helst. Ingen garanti av något slag, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte begränsat till garantier av rättigheter eller icke-överträdelse eller underförstådda garantier av säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, görs när det gäller tjänstens tillgänglighet, korrekthet, information eller dess innehåll. Du går uttryckligen med på och bekräftar att användningen av tjänsten görs helt på din egen risk och att du kan exponeras för innehåll från diverse olika källor.
6.2 Vi garanterar inte att tjänsten kommer att fungera på din mobila enhet eller på din datorenhet eller att den är kompatibel med maskinvaran eller programvaran på vissa enheter. Information kommer att överföras via ett medium som är utanför vår kontroll och jurisdiktion. Flera faktorer, inklusive tillgängligheten i nätverk, din mobila enhets systeminställningar eller operativsystemets inställningar, kan påverka leveransen av larm eller avisering eller på något annat sätt störa tjänstens funktion.
6.3 Utan att begränsa det ovan nämnda gör vi, våra licensgivare och våra leverantörer inga påpekanden och lämnar inga garantier om 1) tjänstens tillgänglighet, korrekthet, noggrannhet när det gäller upptäckt av tabletter, tillförlitlighet, fullständighet, kvalitet, prestanda, lämplighet eller tjänlighet eller 2) uppfyllelse av statliga bestämmelser som kräver utlämning av information om receptbelagda läkemedelsprodukter respektive godkännande eller överensstämmelse för eventuella programvaruverktyg när det gäller tjänsten.

7. Begränsad garanti

Popit Sense levereras med en ettårig begränsad garanti. Detta innebär att vi erbjuder byte av felaktiga produkter under upp till ett år från det ursprungliga inköpsdatumet. Din order är felaktig om den inte överensstämmer med den produktinformation som finns i online-butiken. Användaren måste kontakta oss för att få ett returgodkännande. Denna garanti gäller inte för en eventuell olycka som inträffar efter leveransen av produkten till kunden, till exempel:
Kosmetisk skada, inklusive men inte begränsat till repor och bucklor.
Skada orsakad av en olycka, felaktig användning, orimlig användning, nedsänkning i vatten, försumlighet, missbruk, felaktig service eller andra externa orsaker.
Skada på grund av användning av produkten utanför de tillåtna eller avsedda användningar som beskrivs av Popit i den medföljande foldern.
En produkt eller del som har ändrats.
Defekter som orsakats av normalt slitage eller på något annat sätt på grund av produktens normala åldrande.

8. Policy för återbetalning och returnering

8.1 Du kan returnera vår produkt och få en fullständig återbetalning av valfri anledning inom de första 30 dagarna efter mottagandet av den. Den måste returneras i originalförpackningen med alla komponenter inkluderade. Priset för en eventuellt saknad komponent kommer att dras av från återbetalningen.
8.2 Observera att du är ansvarig för att betala kostnaden för returneringen. När vi tar emot enheten i vår anläggning kommer returen att hanteras inom 24 timmar och återbetalningen kommer normalt att finnas på användarens bankkonto inom 5 arbetsdagar.

9. Överlåtelse

9.1 Användaren får inte överlåta dessa villkor eller avtalet mellan parterna utan föregående skriftligt tillstånd från leverantören. Popit har rätt att överlåta villkoren och avtalet mellan parterna till en tredje part.
9.2 Om en part avstår från att använda partens rätt baserat på dessa villkor begränsar detta inte partens rätt att hänvisa till partens rätt eller en annan rätt i liknande fall senare.

10. Skadeersättning

Du går med på att värna, gottgöra och hålla Popit och dess leverantörer skadeslösa från och emot eventuella och alla krav och allt ansvar, beskattningar, förluster, kostnader eller skadestånd som beror på i) att du har brutit mot villkoren, ii) du har överträtt eller brutit mot en tredje parts immaterialrätt, andra rättigheter eller sekretess, iii) missbruk av tjänsten av en tredje part om detta missbruk möjliggjordes genom att du har underlåtit att vidta rimliga åtgärder för att skydda ditt användarnamn och lösenord mot missbruk.

11. Diverse

11.1 Villkoren kan aldrig utesluta eller begränsa några av dina obligatoriska rättigheter i det land där du bor.
11.2 Om en stadga bland villkoren visar sig vara ogiltig kommer inte giltigheten för de övriga stadgarna att påverkas och den ogiltiga stadgan måste bytas mot en giltig stadga som kommer närmast resultatet och syftet med villkoren.
11.3 Avsnitt 3 (Ansvarsfriskrivning), avsnitt 4 (Äganderättsförhållanden för tjänsten), avsnitt 6 (Ansvarsbegränsning), avsnitt 11 (Diverse) och avsnitt 12 (Gällande lagstiftning och tvistlösning) måste finnas kvar efter det att detta avtal har upphört att gälla.

12. Gällande lagstiftning och tvistlösning

12.1 Dessa villkor och avtalet mellan parterna regleras av finsk lagstiftning med undantag av dess val av lagbestämmelser. Popit strävar primärt efter att lösa eventuella tvister mellan oss genom förhandling. Om det uppstår en tvist i samband med dessa villkor eller om avtalet mellan parterna ska den lösas en gång för alla av en enda skiljedomare genom ett skiljedomsförfarande i överensstämmelse med Centrala handelskammarens skiljedomsregler. Skiljedomsförfarandet äger rum på finska i Helsingfors. Om den andra parten inte är ett finskt företag ska förfarandet äga rum på engelska. Skiljedomarens utslag är slutgiltigt och bindande för båda parterna. Det kan verkställas av en behörig domstol. Båda parterna har rätt att ansöka om temporär påföljdslättnad.
12.2 Om konsumentskyddslagar gäller kan du dock alltid kontakta din lokala konsumentrådgivare, till exempel konsumenträttsrådgivare på det lokala registreringskontoret i Finland (https://www.kkv.fi/en/consumer-advice/).